AVG-privacyreglement

Privacybeleid

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de privacy en gegevens van belangstellenden en klanten.

La Borneman, gevestigd aan Buren 15  te Hindeloopen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.laborneman.com
La Borneman
Buren 15
8713 KB Hindeloopen
ceramics@laborneman.com
+31 6 4266 5885

Jeltje Borneman is de Functionaris Gegevensbescherming van La Borneman. Jeltje is te bereiken via ceramics@laborneman.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Borneman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam, telefoonnummer, adresggevens en e-mailadres, zelf aan ons verstrekt via www.laborneman.com

Op onze website www.laborneman.com kun je op verscheidene pagina’s jouw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en adres zelf aan ons verstrekken. Dit betreft de pagina’s waar jij je op eigen verzoek kunt aanmelden voor:
• Onze workshops via het inschrijfformulier.
• Het plaatsen van een contactverzoek via het contactformulier.

Onze website www.laborneman.com heeft een geldig beveiligingscertificaat dat waarborgt dat de site veilig is en dat je gegevens privé zijn zodra je ze verzend. Na verzending komen de door jou ingevoerde gegevens binnen op ons e-mailaccount, te weten: ceramics@laborneman.com. De gegevens worden gebruikt om aan jouw bijbehorende verzoek te voldoen en je in de toekomst op de hoogte te houden van nieuwe workshops. Ze worden niet verstrekt aan derden, behalve waar wij dit wettelijk verplicht zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ceramics@laborneman.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

La Borneman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw inschrijving (bevestigen inschrijving, opmaken en versturen factuur en versturen verdere informatie over de workshop).
• Verzenden van onze nieuwsbrief (hooguit 1 keer per kwartaal, waarschijnlijker 1 keer per jaar).
• Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.
• La Borneman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij bewaren deze persoonsgegevens volgens de belastingwetgeving. Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, af te schermen en daartegen bezwaar te maken. Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten. We zullen je tijdig laten weten of wij aan jouw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om de gegevens door te geven aan anderen:
• Leveranciers: Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website www.laborneman.com. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
• Accountant/boekhouder: De gegevens die op jouw factuur staan, moeten wij doorgeven aan onze accountant/boekhouder.
• Juridisch adviseurs: Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
• Overheidsinstanties: Als we daar wettelijk toe verplicht zijn, moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

La Borneman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La Borneman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ceramics@laborneman.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

La Borneman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

La Borneman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 6 4266 5885 en/of via ceramics@laborneman.com.

La Borneman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de praktijk betekent dit dat we je gegevens verwijderen 2 jaar na het laatste contact van jouw kant.

 Deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring opgesteld op 17 maart 2019. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij dit kenbaar maken op deze pagina. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

La Borneman